Administratiekantoor & Advieskantoor D.B. Hettinga staat voor deskundigheid en kwaliteit; of het nu om een  B.V.- structuur gaat of een éénmanszaak of Vennoostchap Onder Firma.

In de loop der jaren heb ik behoorlijk wat kennis in huis gehaald en ruime ervaring opgedaan op financieel en administratief gebied. Ik ben er trots op u een compleet en voordelig pakket aan administratieve en financiële diensten te kunnen aanbieden.

Administratie
Iedere ondernemer krijgt te maken met administratieve verplichtingen. Denkt u hierbij aan het voeren van een deugdelijke administratie voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting of omzetbelasting. Een onduidelijke of rommelige administratie kan door de belastingdienst verworpen worden. Dit heeft vervelende consequenties. Maar de administratie is meer dan een verplicht nummer, financiële informatie biedt u de mogelijkheid optimaal uw bedrijf te sturen. Zo kunt u vroegtijdig liquiditeitsproblemen aan zien komen en daar alvast actie op ondernemen.

Een administratie is vaak zeer gedetailleerd en moeilijk om als sturingselement te gebruiken.  Zeker wanneer u nog niet de zekerheid heeft dat de administratie ook daadwerkelijk klopt. De oplossing? Laat een deskundige uw administratie nakijken en corrigeren, uitmondend in een tussentijds overzicht.

Voordelen tussentijds overzicht
Tussentijdse cijfers geven u de luxe ook binnen het jaar uw onderneming bij te sturen in plaats van het jaar daarna wanneer de definitieve jaarcijfers gereed zijn. Met een overzicht van de belangrijkste kosten- en opbrengstposten, ziet u snel waar uw onderneming staat. Zo kunt u tussentijds belangrijke managementbeslissingen nemen en uw winst optimaliseren!

Banken
Ook banken en kredietverschaffers stellen regelmatig eisen aan voortzetting van de lening in de vorm van tussentijdse cijfers. Tijdig bijsturen van de bedrijfsvoering wanneer het iets slechter gaat is het devies. Een hoge winst is niet alleen een kwestie van hard werken, maar ook een van informatie en beslissingen nemen naar aanleiding daarvan.

Omzetbelasting
Bijna iedere ondernemer in Nederland heeft te maken met de belasting op toegevoegde waarde oftewel de omzetbelasting. Welke tarieven dient u te hanteren voor uw diensten of goederen? Voor welke regelingen komt u in aanmerking? Heeft u bepaalde verplichtingen of heeft u toestemming nodig? Zomaar enkele vragen, waarbij mijn administratiekantoor u uitstekend kan bijstaan. Hieronder staan voorbeelden van wat mijn administratiekantoor voor u kan betekenen:
– verzorgen aangifte omzetbelasting;
– controle en indienen van uw omzetbelastingaangiften en suppletie aangiften;
– uitleg over regelingen zoals Kleine Ondernemersregeling en  Margeregelingen; en
– verzorgen van bezwaarschriften omzetbelasting.

Inkomstenbelasting
Sinds 2001 is een geheel nieuwe wet op de inkomstenbelasting geïntroduceerd. Helaas is deze sindsdien al op vele punten weer gewijzigd of aangevuld. Recent is bijvoorbeeld de bijleen regeling voor eigen woning bezitters opgenomen. Hieronder staan voorbeelden van wat mijn administratiekantoor voor u kan betekenen:
– inkomstenbelasting voor particulieren;
– inkomstenbelasting ondernemers met eenmanszaak of v.o.f. ; en
– opstellen verzoek- en bezwaarschriften richting belastingdienst.

Vennootschapsbelasting
Een besloten vennootschap dient jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting naar de belastingdienst te sturen. Omdat het vermogen van de b.v. afgescheiden is van het privé vermogen, wordt meer zakelijk handelen verwacht van de directeur. Dit heeft gevolgen. Bijna overal dient u overeenkomsten van te hebben en dient u over vorderingen en schulden aan verbonden lichamen een zakelijke vergoeding te rekenen en deze tot uw resultaat laten behoren. Hieronder staan voorbeelden van wat mijn administratiekantoor voor u kan betekenen:
– verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting;
– opstellen van de fiscale jaarrekening; en
– verzorgen van verzoek- en bezwaarschriften richting belastingdienst.

Opstellen inbrengbalans

De start van uw onderneming is ook het moment om na te denken over de inbrengbalans van de onderneming. Wilt u bijvoorbeeld uw eigen auto of inventaris in de zaak inbrengen dan dient u een inbrengbalans op te stellen. Wacht niet te lang met het opstellen van een inbrengbalans; deze dient namelijk meegestuurd te worden samen bij het formulier opgaaf startende ondernemers.

Jaarrekening
De jaarrekening is de afsluiting van uw administratieve jaar. Tegenwoordig dient u in alle fiscale aangiften zowel een winst- en verliesrekening en balans in te vullen. De jaarrekening heeft ook een balans en resultatenrekening met daarnaast duidelijke toelichtingen op balans- en resultaatposten, zodat u bij controle achteraf eenvoudig de samenstelling en herkomst van de posten in de aangifte kunt herleiden. Besloten vennootschappen zijn bij wet verplicht om jaarlijks een verkorte jaarrekening bij de kamer van koophandel te publiceren (publicatiejaarrekening). Hieronder staan voorbeelden van wat mijn administratiekantoor voor u kan betekenen:
– samenstellen van begrijpelijke en voordelige jaarrekening;
– dossiers samenstellen voor de accountant;
– bedrijfseconomische analyses en rapporten; en
– deponeer verplichting Kamer van Koophandel (verkorte jaarrekening).

Managementinformatie
In de huidige markt is concurrentie een belangrijke factor. Helaas voor het bedrijfsleven gaat de externe discussie vooral over de vraag wie het goedkoopst een dienst of product levert, in plaats van wie de beste kwaliteit biedt. Dit betekent ook dat u meer dan ooit als ondernemer moet denken en handelen.

Wellicht kan ik u daarbij helpen. Ik heb namelijk jarenlange ervaring op het gebied van financiën en boekhouding; 14 jaar als hoofd financiële administratie plus 7 jaar controller. In deze laatste functie heb ik een maatwerk managementinformatiesysteem ontwikkeld. Met dit systeem zijn de geldstromen binnen uw organisatie tot in detail inzichtelijk te maken.

Fiscaal Advies
U heeft het vast wel eens zien staan in uw fiscale winstberekening inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting: investeringsaftrek. Maar wist u ook dat u met een klein beetje planning geld kan besparen?

Wat is investeringsaftrek?
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek zoals de investeringsaftrek officieel in de fiscale wetgeving genoemd wordt, valt onder de zogenaamde fiscale faciliteiten. Dit houdt in dat de wetgever een bepaald investeringsgedrag fiscaal wil stimuleren. In dit geval investeren op kleine schaal. Afhankelijk van hoeveel u in een jaar investeert en waarin, kunt u een percentage van dit bedrag mogelijk als investeringsaftrek van de winst aftrekken. Zo komt u aan een lager belastbaar bedrag en betaalt u minder belasting. Dat is leuk en aardig zult u denken, maar ik investeer en die aftrek is daar toevallig het bijproduct van. Of toch niet?

Opbouw van de percentages investeringsaftrek
Het is namelijk zo dat hoe meer u investeert, hoe lager het percentage wordt dat u als investeringsaftrek kunt claimen. Zie hiervoor onderstaande tabellen met de investeringsaftrek over 2006 en 2007:

Investeringsaftrek 2006
Bij een investering tussen (in Euro’s) Bedraagt het percentage
0 – 2.000 0%
2.000 – 34.000 25%
34.000 – 66.000 21%
66.000 – 97.000 15%
97.000 – 129.000 10%
129.000 – 161.000 6%
161.000 – 226.000 3%
> 226.000 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsaftrek 2007
Bij een investering tussen (in Euro’s) Bedraagt het percentage
0 – 2.100 0%
2.000 – 35.000 25%
35.000 – 67.000 21%
67.000 – 98.000 12%
98.000 – 131.000 8%
131.000 – 163.000 5%
163.000 – 195.000 2%
195.000 –  229.000 1%
> 229.000 0%

 

 

 

 

 

 

 
Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.
Hoe bespaar ik nu geld met de investeringsaftrek?
Door vooraf u bewust te zijn van de schalen en percentages kunt u plannen, dit kan aanzienlijk wat geld opleveren. Administratiekantoor & Advieskantoor D.B. Hettinga biedt u de mogelijkheid om voor het einde van het boekjaar de reeds gedane investeringen en nog bestaande investeringsplannen met u door te nemen. Dat dit zinvol kan zijn blijkt uit de volgende voorbeelden:
Voorbeeld plannen van investeringen
De heer van der Meulen heeft in jaar één een pc gekocht ter waarde van € 2.000, in januari van het daarop volgende jaar koopt hij een laptop van € 650. Dit is heel jammer voor de heer van der meulen, want nu heeft hij geen recht op investeringsaftrek in beide jaren, omdat hij niet boven het minimum komt. Had hij een eindejaarsgesprek met Administratiekantoor & Advieskantoor D.B. Hettinga gehad, dan had hij de laptop nog in hetzelfde jaar als de pc aangeschaft. In dat geval had hij (25% van € 2.650) € 662,50 van zijn winst af kunnen trekken. Een gratis en voor niets extraatje door planning alleen!

Nog een voorbeeld van (het mislopen van) investeringsaftrek
De heer Jansen koopt voor zijn bedrijf een bestelbusje van € 32.000. Hetzelfde jaar schaft hij ook een heftruck aan € 3.500, welke nog niet persé nodig was. De heer Jansen krijgt vervolgens de aangifte inkomstenbelasting van zijn boekhouder en stelt tevreden vast dat er een post investeringsaftrek van (€ 35.500 * 21%) € 7.455 van zijn winst is afgetrokken. Hij denkt goed geholpen te zijn, maar een betere adviseur had hem aangeraden de aanschaf van de heftruck pas het jaar daarna te doen. Dit had hem het eerste jaar (€ 32.000 * 25%) € 8.000 aan investeringsaftrek opgeleverd en het jaar daarna nog eens (3.500 *25%) € 875. Tezamen derhalve een totale aftrek van € 8.875 over twee jaar. Vergelijk dat maar eens met de € 1.420 lagere aftrek die zijn boekhouder had aangegeven.

Wat telt niet mee als investering voor de investeringsaftrek?
Een aantal zaken tellen niet mee als investering voor de investeringsaftrek, de belangrijkste zijn:

– Investeringen kleiner dan € 450
– Grond (inclusief ondergrond gebouwen)
– Woonhuizen
– Personenauto’s
– Vaartuigen ter representatie
– Zaken die worden gekocht om hoofdzakelijk (>70%) te gaan verhuren

Vrijblijvende afspraak of prijsopgaaf
Ik hoop ook u als cliënt te mogen begroeten. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvende afspraak (uiteraard kosteloos) dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Eerst een prijsopgave ontvangen kan ook, zo weet u dat ik beloof ook waar is. Eén ding is zeker: ik ben u graag van dienst!

Consolidatie
Heeft u een fiscale eenheid of voert u meerdere projectadministraties voor één onderneming. Grote kans dat voor de belastingaangifte deze administraties geconsolideerd dienen te worden. Consolideren mag u zien als het samenvoegen van meerdere administraties tot één geheel.

Wat is er dan moeilijk aan consolideren?
Naast het samenvoegen van meerdere boekhoudingen dienen onderlinge verhoudingen geëlimineerd te worden. Dit houdt in dat in de geconsolideerde administratie alle onderlinge schulden, vorderingen, opbrengsten en kosten tegen elkaar weg dienen te vallen. Het consolideren bestaat dan ook voornamelijk uit het aansluiten van meerdere administraties voordat deze daadwerkelijk worden samengevoegd.

Grondslagen consolidatie
Naast het wegvallen van onderlinge leveringen en verhoudingen dient u er ook rekening mee te houden dat de grondslagen van waardering van activa en passiva in beide administraties dezelfde zijn. Een administratie waar de voorraad tegen werkelijke waarde wordt gewaardeerd kan dus niet worden geconsolideerd met een administratie waar de voorraad tegen historische kostprijs is gewaardeerd. Hiervoor dient dus een tussenstap te worden uitgevoerd, welke bestaat aan het aanpassen van de waardering van de activa/passiva van één van de administraties.

Opstellen liquidatiebalans
Het einde van uw onderneming is in zicht, alle facturen zijn afgewikkeld dus klaar zou u zeggen. Dit is niet helemaal juist, u dient namelijk over de laatste periode dat uw onderneming in bedrijf is geweest de stakingswinst te berekenen. De balans na de stakingswinst is de liquidatiebalans.

Administratie- en Advieskantoor D.B. Hettinga
Een deskundig en voordelig administratiekantoor. Bovenstaande is zeker geen opsomming van al mijn diensten. Specifieke adviezen en eenmalige opdrachten zijn mij zeker niet vreemd. Neem vandaag nog contact met mij op voor uw voordelige jaarrekening, administratie of belastingaangifte. Ik ben u graag van dienst.