Inkomstenbelasting Alleenstaand 
Het is weer tijd om uw aangifte inkomstenbelasting in te vullen. De aangifte is op zich niet zo ingewikkeld; loon, hypotheekrenteaftrek en mogelijk een aftrek voor ziektekosten. Is het voordelig zo’n aangifte inkomstenbelasting door mijn administratiekantoor te laten invullen? Het antwoord daarop is dat dat zeker niet duur hoeft te zijn. Is uw situatie vergelijkbaar met bovenstaand verhaal? Dan kunt u uw aangifte laten invullen voor genoemd tarief.

Wanneer u getrouwd bent of samenwoont en aangemerkt wordt als elkaars fiscale partner dan dient u bij het tarief “particulieren aangifte inkomstenbelasting (fiscaal partnerschap)” te kijken.

Interesse? Neem dan contact met mij op. Ik help u graag bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.

Fiscaal partnerschap
Iedere Nederlander heeft wanneer deze voldoende belasting verschuldigd is, recht op het toepassen van de algemene heffingskorting (ca. € 2.040,–). Deze heffingskorting wordt in mindering gebracht op de verschuldigde inkomstenbelasting. Vaak merkt u hier niets van, omdat wanneer u in loondienst bent, de werkgever al automatisch rekening houdt met het toepassen van de heffingskorting bij het inhouden van de loonbelasting op uw loon.

Zoals reeds genoemd dient u voldoende belasting verschuldigd te zijn om gebruik te maken van de volledige heffingskorting. Verdient u minder dan ca. € 6.000,– dan kunt u niet de gehele heffingskorting gebruiken. De toe te passen heffingskorting is maximaal de verschuldigde inkomstenbelasting. Een voorbeeld: u bent in 2007  € 500,– inkomstenbelasting verschuldigd over een bescheiden bijverdienste. De heffingskorting bedraagt nu ook € 500,–, derhalve hoeft u niets te betalen. Met het restant van de algemene heffingskorting ad € 1540,– (2.040-/-500) kunt u niets doen in dit geval.

Tot zover de situatie voor de alleenstaande Nederlander. De wetgever heeft een mogelijkheid ingebouwd om de heffingskorting toch terug te krijgen, indien uw partner wel voldoende belasting verschuldigd is. Dit gebeurt niet automatisch. U moet dan kiezen voor fiscaal partnerschap in de inkomstenbelasting.

Wie zijn standaard fiscaal partner?
Wanneer u getrouwd bent, is uw partner automatisch uw fiscaal partner. Met het gehuwd zijn wordt ook bedoeld geregistreerd partnerschap (nb dit is wat anders dan een samenlevingscontract). Wanneer één van deze situaties van toepassing is bent u dus automatisch elkaar fiscale partner voor de inkomstenbelasting.

Wie kunnen kiezen voor fiscaal partnerschap?
Indien u samenwoont met vriend, vriendin, broer, zus of ouders kunt u onder voorwaarden ook in aanmerking komen voor het fiscaal partnerschap. Dit is met name interresant wanneer één van beide samenwonenden geen of een laag inkomen heeft. De voorwaarden vindt u hieronder.

Voorwaarden voor het fiscaal partnerschap samenwonenden
Er zijn drie hoofdvoorwaarden waaraan voldaan dient te zijn om te kunnen kiezen voor fiscaal partnerschap als samenwonenden:
Ten eerste dient u samen langer dan zes maanden onafgebroken te hebben samengewoont en een gezamelijke huishouding te hebben gevoerd(delen van kosten e.d.).
Ten tweede stond u in die periode ook gezamelijk ingeschreven op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisregistratie(GBA) van uw gemeente. Dit houdt dus in dat wanneer u niet officieel samenwoont(volgens de gemeente), u niet voor fiscaal partnerschap kunt kiezen.
Als laatste dienen samenwonenden in de samenwoonperiode beiden ouder dan achttien jaar te zijn geweest. Een uitzondering hierop is wanneer een ouder en kind samenwonen en voor fiscaal partnerschap willen kiezen; aan het begin van het jaar dienen beiden ouder dan zeventwintig te zijn.

Misverstanden omtrent het fiscaal partnerschap
Ik hoor nogal eens wat misverstanden over het fiscaal partnerschap in de praktijk. Zo kunt u namelijk als fiscaal partner ook de aftrekposten verdelen. Bijvoorbeeld 100% van de hypotheekrente in mindering op het inkomen van de partner in plaats van degene op wiens naam het huis staat. Het misverstand is dat het verdelen van bezittingen in de belastingaangifte gevolgen heeft voor de juridische eigendom. Uw bankrekening blijft uw bankrekening ook al is deze aangegeven bij uw fiscaal partner.
Een ander misverstand is dat wanneer u niet voor fiscaal partnerschap kiest, u ook andere toeslagen op basis van één inkomen kunt krijgen(huurtoeslag/ zorgtoeslag). Ook dit is een misverstand; voor genoemde toeslagen moet u altijd het gezamelijk inkomen van het huishouden nemen, ook al bent u geen fiscaal partner.

Mijn administratiekantoor helpt u graag bij fiscaal partnerschap.
Wilt u ook weten of in uw situatie het mogelijk of voordelig is om als fiscaal partner te worden aangemerkt of nadere uitleg over bijzondere situaties(overlijden, scheiding)? Neem dan nog vandaag contact met me op. Eén ding is zeker ik ben u graag van dienst!

Fiscaal advies
Administratie & Advieskantoor D.B. Hettinga geeft adviezen niet alleen adviezen op financieel gebied maar eveneens op fiscaalgebied. U wilt natuurlijk niet meer aan de fiscus betalen dan strikt noodzakelijk is.
Ondanks het feit dat de belastingherziening 2003 het doel had om de aangifte eenvoudiger te maken, is het nog een hele worsteling voor de gemiddelde particulier:
– hoe verdeel ik mijn rente tussen mij en mijn partner?
– waar plaats ik mijn kapitaalsverzekering?
– hoe ga ik om met vermogen in box 3?
– welke hypotheekrente is aftrekbaar en welke niet?
– wat betekent de bijleenregeling voor mij?

Uiteraard verzorg ik ook de Voorlopige Teruggave voor u. De belastingdienst maakt dan maandelijks de belastingaftrek over de door u betaalde hypotheekrente alvast over op uw bankrekening. De aanvraag hiervoor gebeurt eenmaal per jaar. Voor uw fiscale vragen kunt u bij mij terecht.
Heel veel actuele informatie vindt u ook op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Voorlopige teruggave
U hoeft niet te wachten tot het jaar is afgelopen om dan via uw aangifte inkomstenbelasting een belastingteruggaaf te krijgen. U kunt uw teruggaaf nu al in maandelijkse termijnen laten uitbetalen door een voorlopige teruggaaf aan te vragen.

Nog geen voorlopige teruggaaf?
Neem dan contact met me op om te zien of u hiervoor in aanmerking komt. Bijvoorbeeld als u een koophuis hebt, of als uw partner kostwinner is.

U hebt al een voorlopige teruggaaf?
Dan hoeft u niet ieder jaar een nieuwe voorlopige teruggaaf aan te vragen. Uw voorlopige teruggaaf blijft doorlopen. Als er iets verandert in uw situatie, moet u dat wel op tijd doorgeven.

Huurtoeslag: wie, wat en wanneer
Huurt u een woning? En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag.

– Stap voor stap
Binnen 8 weken na de aanvraag krijgt u bericht over de hoogte van uw huurtoeslag in 2008, de ‘voorschotbeschikking’. Vanaf dan krijgt u ook huurtoeslag. U krijgt rond de 20e van de maand uw huurtoeslag voor de volgende maand.
– De voorwaarden
Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan ongeveer € 630 per maand. Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens bij ongeveer € 340 per maand.  Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn. Niet hoger dan € 20.300 per jaar als u alleen bent, of € 27.575 als u samenwoont. Bent u ouder dan 65? Dan is het maximuminkomen  € 18.250 of € 24.275.

Kindertoeslag
Kinderkorting wordt kindertoeslag
Vanaf 1 januari 2008 wordt de kinderkorting omgezet in een toeslag. Er komt dan een inkomensafhankelijke toeslag voor de kosten van kinderen: de kindertoeslag. De kinderkorting vervalt. Daardoor wordt voor sommige mensen de voorlopige teruggaaf lager of stopt deze.

Iedereen die voor de kindertoeslag in aanmerking komt, krijgt deze vanaf eind 2007 automatisch uitbetaald. U hoeft deze toeslag dus niet aan te vragen.

Geeft u een wijziging door? Dan krijgt u een nieuwe voorschotbeschikking. Aan het einde van 2008 krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor 2009. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig. In de loop van 2009 krijgt u de definitieve berekening van de huurtoeslag 2008, de ‘beschikking definitieve berekening’.

Kinderopvangtoeslag
Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?  Kinderopvangtoeslag aanvragen is al snel de moeite waard. Bij een inkomen tot € 16.000 kan het bedrag oplopen tot 96,5% van de kosten van uw kinderopvang. Wilt u snel weten of u recht hebt op kinderopvangtoeslag? En zo ja, hoeveel geld u kunt krijgen? neem dan contact met me op.

Vraag op tijd uw kinderopvangtoeslag aan

De belastingdienst heeft ongeveer 8 weken nodig om uw aanvraag te verwerken. Vraag dus op tijd uw kinderopvangtoeslag aan. Als u voor 1 november 2007 uw kinderopvangtoeslag aanvraagt, ontvangt u eind december de toeslag voor januari 2008.   Kinderopvangtoeslag voor 2008 kunt u uiterlijk tot 1 april 2009 aanvragen. Na deze datum kunt u de toeslag alleen nog aanvragen als u of uw toeslagpartner uitstel heeft gekregen voor de aangifte inkomstenbelasting 2008. Dan kunt u nog kinderopvangtoeslag aanvragen voor zolang u of uw toeslagpartner uitstel heeft.

Zorgtoeslag
Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering.
– Stap voor stap
Binnen 8 weken na de aanvraag krijgt u bericht over de hoogte van uw  zorgtoeslag in 2008, de ‘voorschotbeschikking’. Vanaf dan krijgt u ook zorgtoeslag. U krijgt rond de 20e van de maand uw zorgtoeslag voor de volgende maand. Geeft u een wijziging door? Dan krijgt u een nieuwe voorschotbeschikking. Aan het einde van 2008 krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor 2009. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig. In de loop van 2009 krijgt u de definitieve berekening van de zorgtoeslag 2008, de ‘beschikking definitieve berekening’.
– De voorwaarden
Bent u boven de 18, hebt u een Nederlandse zorgverzekering en is uw inkomen niet te hoog? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 26.071 per jaar, of € 41.880 als u samenwoont.

Het voeren van bewind- en beheerszaken
Meerderjarigen die niet goed in staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen, worden soms onder toezicht gesteld van iemand die hun zaken voor hen regelt. Meestal gaat het om mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke handicap, dementie, een psychiatrische aandoening of een verslaving.
Dit soort toezicht bestaat in drie vormen: bewind, mentorschap en curatele. De meest vergaande van deze drie is curatele.  Iemand die onder curatele wordt gesteld is automatisch handelingsonbekwaam. De persoon in kwestie mag dan over bijna niets meer zelf beslissen. Voor alle handelingen die rechtsgevolgen hebben heeft de betrokkene toestemming nodig van de curator. Handelingen met rechtsgevolgen zijn bijvoorbeeld kopen, huren en lenen.  Bij bewind en mentorschap blijft de betrokkene handelingbekwaam. Iemand die onder curatele staat kan niet tegelijkertijd onder bewind en/of mentorschap staan. Bewind en mentorschap kunnen wel gecombineerd worden.

Het voeren van pachtadministratie(s)
Pacht is de benaming voor een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die grond staande ‘hoeve’, viswater door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. Het is een zogenaamde bijzondere overeenkomst. Dat wil zeggen als de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt dat het dan ook geldt als pacht-overeenkomst, ook al hebben partijen iets anders bedoeld of gewild. In Nederland is pacht nog geregeld in een eigen wet de Pachtwet. Deze wet regelt o.a. dat de pacht schriftelijk moet worden aangegaan, en goedkeuring van de grondkamer behoeft. Indien door buitengewone omstandigheden de opbrengst aanzienlijk minder is geweest dan bij het aangaan van de overeenkomst te verwachten was, heeft de pachter recht op een vermindering van de pachtprijs over de betrokken periode. Verbeteringen aan het gepachte in de loop van 20 jaar geven de pachter recht op een billijke vergoeding. Pachtovereenkomsten van boerderijen gelden voor ten minste 12 jaar, voor los land 6 jaar, en worden beide van rechtswege telkens voor 6 jaar verlengd, tenzij één van de partijen uiterlijk één jaar voor het einde van de lopende overeenkomst heeft opgezegd. Hiertegen is voor de pachter beroep mogelijk bij de pachtkamer.

Huidige Pachtwet en ontwikkelingen De huidige pachtwet dateert van 1958 en is in 1995 aangevuld met nieuwe vormen zoals Teeltpacht een Eenmalige pacht (artikel 70f Pachtwet. Eenmalige pacht geeft de mogelijkheid om grond tijdelijk te verpachten voor een periode van ten hoogste 12 aaneengesloten jaren, waarop het merendeel van de bepalingen van de Pachtwet niet van toepassing is. Op 24 april 2007 nam de Eerste Kamer de nieuwe Pachtwet aan en deze wordt voortaan geregeld in titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek (Nederland). De periode van eenmalige pacht van 12 jaren werd afgeschaft en vervangen door een onderscheid tussen pachtcontracten van korter dan 6 jaren en pachtcontracten van 6 jaren en langer.

Het opstellen onderhandse akte van geldlening of schuldbekentenis alsmede registratie hiervan
Als u geld aan iemand uitleent, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen. U kunt dit zelf doen door een stuk op te stellen, dit wordt een ‘onderhandse akte’ genoemd. Als het om grote bedragen gaat, is het verstandig een notariële akte te laten opstellen. Hieraan zijn een aantal voordelen verbonden:
behalve dat de notaris zorg draagt voor een juridisch juiste inhoud van de akte, heeft de akte meer bewijskracht dan een onderhandse akte. Een notariële akte kan niet wegraken zoals dat bij een onderhandse akte wel kan. Bovendien staat vast op welke dag de akte is getekend en dat de handtekeningen onder de akte ‘echt’ zijn. Daarnaast heeft een notariële akte ‘executoriale kracht’. Dit wil zeggen dat als een van de betrokken personen bij de akte zijn verplichtingen niet nakomt, u hiertegen maatregelen kunt nemen via de deurwaarder. Als het gaat om een onderhandse akte, moet u eerst naar de rechter om een vonnis tot nakoming te vragen.   Als u zekerheid wilt voor de terugbetaling van de geldsom die u uitleent, is het verstandig een recht van hypotheek overeen te komen met de schuldenaar (degene aan wie u het geld heeft geleend). Een hypotheekrecht is een zekerheidsrecht op een onroerende zaak. Dit houdt in dat als de schuldenaar de rente niet betaald of de geldsom niet terugbetaalt, u – na aanmaning van de schuldenaar – zijn woning kunt veilen en de geldsom uit de verkoopopbrengst van het huis kunt opeisen. Een hypotheekrecht moet bij notariële akte worden gevestigd.

Ik kan u adviseren hoe uw geldlening/schuldbekentenis het beste kan worden vastgelegd.